Comunitats de Propietaris

Administrador Finques Calafell

A FINQUES COSSETÀNIA som administradors de finques a Calafell i rodalies, i realitzem la gestió integral de comunitats de veïns per mitjà d’un administrador de finques col·legiat, oferint assessorament jurídic especialitzat en la matèria de propietat horitzontal.

coaft
La gestió integral per part de l’administrador de finques es compon de diverses tasques, entre d’altres:

 

LLIBRES COMUNITARIS

Tenidoria dels següents llibres:

•  Actes de comunitat.

• De visites de la Seguretat Social.

Comptables:

• Ingressos i despeses.

• Tresoreria (Caixa i Bancs).

Els llibres de comptabilitat s’efectuaran en suport informàtic.

comunidad propietarios

CONVOCATÒRIA I CELEBRACIÓ JUNTES DE PROPIETARIS

• Convocatòria de Juntes tant Ordinàries com a Extraordinàries.

• Assistència de l’Administrador a les Juntes.

• Redacció d’Actes.

• Remetre actes als propietaris dins dels 20 dies de la data de la seva celebració. (Per correu certificat, ordinari o en la bústia de la comunitat).

• La Junta Ordinària se celebrarà al menys una vegada a l’any.

        • Les Juntes Extraordinàries cada vegada que sigui necessària.

 

gestión económicaGESTIÓ ECONÒMICA – ADMINISTRATIVA

• Elaboració de pressupostos amb previsió de les despeses anuals i emissió dels rebuts.

• Control i pagament dels subministraments i despeses de la comunitat

• Emissió i posada al cobrament en Entitat Bancària dels rebuts comunitaris.

• Cobrament de morosos. (No inclosos despeses Judicials).

• Gestions Bancàries.

• Gestions amb l’Administració Local.

 

gestión obras GESTIÓ D’OBRES – CONSERVACIÓ I MANTENIMENT

• Gestions necessàries amb proveïdors, des de peticions d’ofertes, adjudicació i terminació d’obres.

• Manteniment i reparacions.

• Manteniment de les instal·lacions i elements comunitaris.

• Estudi amb la Junta de les necessitats de manteniment i de reparacions comunitàries.

• Sol·licitud dels pressupostos necessaris per a les reparacions i manteniment.

 

asesoramiento jurídico ATENCIÓ DIRECTA ALS PROPIETARIS I ASESORIAMIENTO JURÍDIC

L’Administrador de finques atendrà, als propietaris per a qualsevol aclariment o consulta que precisin, per a temes comunitaris, en el seu despatx. Així mateix, el despatx compta amb un advocat especialitzat, a fi de donar un major assessorament jurídic.